سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
2فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
3فیزیک 3 ریاضی خرداد 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
4فیزیک 3 تجربی خرداد 95گروه بندی نشده
5فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
6فیزیک 3 رشته ریاضی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
7فیزیک 3 رشته تجربی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
8فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
9فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
10فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
11فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
12فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
13سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
14سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
15سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
16سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
17سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
18سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
19سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
20سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
21سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
22سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
23فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
24فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
25فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
26فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
27سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
28سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
29سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
30سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
31سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
32سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
33سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
34سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
35سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
36سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
37سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
47سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
48سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
50سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
51سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
52سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
53سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
54سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
55سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
56سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
57سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
58سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
59سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
60سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
61سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
63سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
64سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
65سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
66سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
67سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
68سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
69سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
70سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
71فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
72فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
73فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
74فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
75فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
76فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
77سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
78سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
79سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
80سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
81سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
82سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
83سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
84سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
85فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
86فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
87فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
88فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
89فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
90فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
91فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
92فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
93نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
94نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
95نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
96سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
97نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
98سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
99سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
100سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس